Izjava o digitalnoj pristupačnosti


Izjava o digitalnoj pristupačnosti projekta Portal narodnih knjižnica

Projekt Portal narodnih knjižnica koji se provodi u Hrvatskoj obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju projekta Portal narodnih knjižnica na adresi https://www.knjiznica.hr/home.php .

Status usklađenosti

Mrežna lokacija projekta Portal narodnih knjižnica djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. 

Nepristupačni sadržaj 

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećeg(ih) razloga:

  • Stranica nema mogućnost promjene kontrasta.
  • Ne postoji izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta. 
  • Poveznice unutar teksta nisu označene na dovoljno jasan način
  • Pojedine slike, grafovi i dijagrami nemaju prikladan opis. 

Podizanje razine pristupačnosti

Projekt Portal narodnih knjižnica će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

U daljnjoj nadogradnji sustava Projekt Portal narodnih knjižnica implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 22. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti. Testiranje pristupačnosti provedeno je alatom WAWE Web Accessibility Evalution Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost informacijskog sustava Projekt Portal narodnih knjižnica korisnici putem elektroničke pošte koordinatora projekta marija.pipp@kgz.hr.

Projekt Portal narodnih knjižnica dužan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. 

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

22. rujna 2020.